Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Paterswolde, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71502211 en draagt de naam De Kleine Gast. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@dekleinegast.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen en kan dit doen zonder hiervan melding te geven en zonder opgaaf van redenen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-06-2023.

Informatie over de verwerkingen
Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: emailadres, zelf gekozen profielnaam, of u een mama/papa/opa/oma/verzorgende bent, hoeveel kinderen u heeft en wat uw voorkeurslocatie voor de App is. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de App voor u te optimaliseren, en gebruik van de App mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden voor een termijn van zolang het account aangemaakt blijft op de App opgeslagen. De reeds geschreven reviews en toegevoegde bedrijven zullen opgeslagen blijven binnen de App. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

  • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er slechts beperkt gebruik gemaakt kan worden van de App. Zo kunt u dan geen reviews schrijven, favorieten opslaan of bedrijven toevoegen.

Verwijzing naar andere Websites of Apps
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Het kan zo zijn dat de Website en/of App van De Kleine Gast links bevat naar een andere Website, App of andere digitale dienst, die niet wordt beheerd en/of eigendom is van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op desbetreffende links op een andere Website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die Website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze Website, App of andere digitale dienst of voor de privacyverklaring op deze Website, App of andere digitale dienst. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze Website, App of andere digitale dienst, om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de Website van Verantwoordelijke verzorgt. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u een account heeft aangemaakt op de App van de Verantwoordelijke, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien in uw profiel. U kunt de door u zelf verstrekte gegevens tevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar info@dekleinegast.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@dekleinegast.nl. Indien u een klacht wilt indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).